مديريت جامع انرژی عبارت است از راهبری الگويی منسجم و سيستماتيک جهت اجرايی نمودن طرحهای صرفه جويی انرژی بر اساس پتانسيلهای شناسايی شده به منظور: افزايش راندمان مصرف حاملهای انرژی و استفاده بهينه از انرژی / افزايش بهره وری توليد / کاهش انتشار آلاينده زيست محيطی / کاهش هزينه های مصرف انرژی و توليد محصول ابزارهای لازم جهت کاربری مديريت انرژی
– نيروی کار متخصص
– تجهيزات و آزمايشگاه اندازه گيری جريان انرژی
– ابزارهای تحليلی کارا
– منابع و اعتبارات مالی جهت اجرای طرحهای بازيافت انرژی
مراحل اجرای مديريت جامع انرژی
– برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت مديريت انرژی قدم اول
– بررسی وضعيت مصرف انرژی در واحدهای صنعتی از طريق اندازه گيری شدت جريان انرژی و مميزی انرژی در بخشهای فرآيندی و خدماتی قدم دوم
– شناسايی راهکارها و پتانسيلهای بالقوه جهت کاهش شدت مصرف انرژی قدم سوم
– مشاوره و ارائه راهکارهای اصولی جهت بالفعل نمودن پتانسيلهای شناسايی شده قدم چهارم
دستاوردهای مديريت جامع انرژی
– آگاه سازی کارشناسان به متدولوژيها و روش شناسيهای جديد در زمينه مديريت انرژی
– آموزش ابزارهای تحليلی جديد به کارشناسان واحدهای صنعتی جهت افزايش توانمندی آنها در تحليل مسائل و مشکلات بخش انرژی.
– تدوين استانداردها و استخراج نرم های انرژی در واحدهای صنعتی
– تشخصيص راهکارهای صرفه جويی انرژی در واحدهای صنعتی
– تدوين برنامه های کوتاه مدت و ميان مدت صرفه جويی انرژی
آشنایی با استاندارد اروپایی سیستم مدیریت انرژی
هدف کلی استاندارد اروپایی EN 16001، کمک به سازمانها برای ایجاد سیستم ها و فرآیندهای لازم برای بهبود کارایی انرژی می باشد. این امر منجر به کاهش هزینه ها و انتشار گازهای گلخانه ای از طریق مدیریت سیستم انرژی می باشد. این استاندارد الزامات سیستم مدیریت انرژی برای سازمان را در جهت توسعه و پیاده سازی خط مشی و اهداف مربوطه، با در نظر گرفتن الزامات قانونی و اطلاعات در مورد جنبه های قابل ملاحظه انرژی مشخص می‌نماید. هدف این استاندارد به کارگیری در کلیه سازمانها با اندازه های متفاوت و تطبیق آن با شرایط جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی متفاوت می باشد. این استاندارد در مورد فعالیت های تحت کنترل یک سازمان قابل کاربرد است.