استفاده از الكتروپمپهاي شناور به جاي شفت و غلاف در مناطقي كه امكان جايگزيني وجود دارد.

         انتخاب مناسب الكتروپمپهاي كشاورزي با توجه به دبي استحصال، عمق چاه  وبه منظور استفاده از الكتروموتور و پمپ در بهترين نقطه راندمان

         استفاده از الكتروپمپهاي با راندمان بالا

         آموزش كشاورزان به منظور استفاده از سيستمهاي پمپاژ در ساعات غير پيك مصرف برق، نگهداري و بهره برداري بهينه از سيستمهاي پمپاژ و

         بهينه سازي مصرف انرژي در سيستمهاي آبياري تحت فشار

         بهينه سازي مصرف انرژي در پروسه خشك كردن انواع محصولات كشاورزي) غلات، ميوه جات، سبزيجات و (…