قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه های اجرائی آن (1390) و تصویب نامه شماره 160277/ت 52660 ه مورخ 94/12/5 هیئت وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (مندرج در همین وب سایت)

 

 

-کتاب های راهنمای مباحث مقررات ملی ساختمان

-نشریه 128 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

-مبانی ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت

-اطلاعات عمومی تاسیسات مکانیکی در مراجع علمی و فنی معتبر بین المللی

 

تذکر 1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان است.

تذکر 2: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملی ساختمان اعلام شده ملاک عمل است.

تذکر 3: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و سایر مدارک فنی از جمله کتاب های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان ملاک عمل است.