مميزي انرژي، مبناي رويكرد مدون جهت تصميم‌گيري در حوزه مديريت انرژي است و سعي دارد بين كل انرژي ورودي و مصرف آن موازنه برقرار سازد و كليه جريانات انرژي را در امکانات يك مجموعه شناسايي و مصرف انرژي را طبق توابع گسسته محاسبه مي‌نمايد. مميزي انرژي صنعتي، يك ابزار مؤثر براي تعريف و اجراي برنامه جامع مديريت انرژی است.
مميزي انرژي به صورت ارزيابی، نظارت و تحليل مصرف انرژي تعريف می‌شود که شامل تهيه گزارشي فني است و آن گزارش حاوي پيشنهاداتي براي بهبود راندمان انرژي با آناليز هزينه- فايده و طرح كاهش مصرف انرژي می‌باشد.
به طورکلي مميزي انرژي، تبديل ايده‌هاي صرفه‌جويی به واقعيت، از طريق امكان‌سنجي راه‌حلهاي متناسب با ساير ملاحظات سازماني در يك چارچوب زماني مشخص می‌باشد. هدف اوليه مميزي انرژي تعيين و تخمين راههايي براي كاهش مصرف انرژي بر واحد محصول توليدی يا كاهش هزينه‌هاي عملياتي است. مميزي انرژي، محکي براي مديريت انرژي در سازمان است كه مباني برنامه‌ريزي مؤثرتر در مصرف انرژي در سازمان را فراهم مي‌آورد.

شرکت بهسازان انرژی زیگورات با در اختیار داشتن ابزار و ادوات لازم و کادر متخصص در زمینه ممیزی انرژی آمادگی کامل در این زمینه را اعلام می‌دارد.