مهمترین راهکارهای صرفه جویی مصرف حامل های انرژی در صنعت را میتوان بصورت زیر معرفی و دسته بندی کرد:

1- افزایش راندمان سیستم های احتراق در بویلرهای نیروگاهی

2- افزایش راندمان نیروگاه ها با استفاده از روشهای پینچ و اکسرژی

3- افزایش قدرت خروجی توربین های گازی با استفاده از سرمایش هوای ورودی

4- توسعه استفاده از توربینهای انبساطی در دستگاههای تقلیل فشار

5- گاز سوز کردن موتورهای دیزلی صنایع و بهره گیری از این ظرفیت در ساعات پیک

6- استفاده از موتورهای با راندمان بالا

7- ترویج بکارگیری محرکه های کنترل دور توان موتورهای الکتریکی

8- توسعه استفاده از چیلرهای جذبی

9- ترویج سیستم های ذخیره سازی سرما بمنظور مدیریت بار الکتریک

10- توسعه سیستم های تنظیم کننده شدت نور

11- کنترل کیفیت توان در سیستم های توزیع

12- ترویج استفاده از سیستم های تجدید پذیر مثل انرژی خورشیدی

13- استمرار فعالیت وضع استاندارد مصرف انرژی در تجهیزات انرژی بر

14- توسعه نظام استانداردهای مصرف انرژی در فرآیندهای صنعتی

15- استفاده از عایق کاری جداره های خارجی تجهیزات و ساختمان ها

16- توسعه آموزش عمومی و تخصصی مدیریت مصرف انرژی در صنایع