امروزه با بالا رفتن استانداردهای زندگی و استفاده از وسایلی که مصرف انرژی لازمه وجودی آنهاست، یافتن منابع انرژی یکی از دغدغه های اصلی در رشد اقتصادی و یک نیاز ضروری در ساختمانهای مسکونی محسوب می شود.

منابع سوختهای فسیلی به خاطر مصرف روزافزون در حال تهی شدن هستند و هزینه های حفاظت از محیط زیست ناشی از آلودگی های بوجود آمده  به طبع آن نیز رو به افزایش است.

استفاده از منابع انرژی جایگزین و توسعه تکنولوژی آنها از اهمیت ویژه ای برای غلبه بر مشکلات استفاده از سوختهای فسیلی ارزیابی شده است. بسیاری از کشورهای جهان برای دستیابی به توسعه پایدار استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر را یک بخش اساسی از راهبردهای خود در نظر گرفته اند.

منابع انرژی‌های تجدیدپذیر اغلب به منابعی اطلاق می شود که در طبیعت بازیابی می شوند و میزان تأمین آنها در طبیعت تحت تأثیر میزان مصرف آنها قرار نمی گیرد.

انرژیهای خورشیدی، باد، جذرومد، زمین گرمایی، اقیانوس، پیل سوختی، هیدروژن، زیست توده و پتانسیل آبی ازجمله این انرژیها هستند.

انرژی خورشیدی

انرژی باد

انرژی زمین گرمایی

انرژی زیست توده

انرژی پیل سوختی

هیدروژن

اقیانوس

انرژی پتانسیل آبی