کمبود منابع انرژی از یکسو و آلودگی محیط زیست از سوی دیگر بشر را واداشته که سعی نماید از منابع موجود انرژی بهتر استفاده نماید. به مجموعه اقداماتی که در این زمینه انجام می‌شود، بهینه سازی مصرف انرژی گوییم. معمولا فرایند بهینه سازی با یک ممیزی انرژی انجام می‌شود. ولی برای تکمیل بهینه سازی بعد پیدا کردن گلوگاه های مصرف، می‌بایست ابزار محاسباتی قوی و نیرومندی هم در اختیار داشت. ابزارهایی همچون تکنولوژی پینچ، اکسرژی، بهینه سازی ریاضی و حتی انواع الگوریتمهای بهینه سازی های چند منظوره از این نوع هستند. بعد از مشخص شدن پارامترهای بهینه، نوبت به برآورد اقتصادی و یا توجیه اقتصادی می‌رسد که پیاده سازی پارامترها را در صورت موجه بودن اقتصادی در پی خواهد داشت.