با توجه به اثر متقابلی که مباحث انرژتیک روی پارامترهای مختلف بطور همزمان دارد، معمولا انجام محاسبات دستی دشوار و حتی غیر ممکن است. بنابراین شبیه سازی سیستم و مدلسازی کامپیوتری می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد. شناخت کامل سیستم و تسلط بر فرایند شبیه سازی و دانستن یک زبان برنامه نویسی قوی از ملزومات این کار می باشند. بخصوص فرایند بهینه سازی قویا وابسته به این کار است.