نمایندگی از موسسه و شرکت های

 

– موسسه فنی شاهرخی  

 

– شرکت توچال الکتریک 

 

– شرکت مبنا  

 

– شرکت هواران پویش 

 

– شرکت تهویه اروند 

 

– شرکت بوتان  

 

-شرکت مهر اصل 

 

-شرکت فن آوران انرژی میهن